.
. logo Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
h1 h2
l1
l3l
 
BIP
program PlByUa
MS_FS
 
rpo FE_IS
Finansowane z budżetu Państwa   facebook

Witamy na naszej stronie!                                                                            .       

.: Karta Praw Pacjenta :.

KARTA PRAW PACJENTA

Prawa pacjenta

§ 1

Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiedniej jakości, zgodnych z wymogami wiedzy medycznej i wykonywanych w sposób określony stosownymi przepisami.
 2. Przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia oraz dostępu do informacji o prawach pacjenta. Informacja winna zawierać rozpoznanie, proponowane oraz możliwe metody diagnostyczne, lecznicze, dające się przewidzieć następstwa ich zastosowania albo zaniechania, wyniki leczenia oraz rokowania. Udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom możliwe jest tylko za jego zgodą. Godziny udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta hospitalizowanego wyznacza ordynator danego oddziału.
 3. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych leczniczo-diagnostycznych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji. Prawo wyrażenia zgody nie dotyczy świadczeń zdrowotnych, których udzielanie bez zgody pacjenta regulują odrębne przepisy lub jeżeli pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej ze względu na niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Zgodę na przyjęcie do szpitala, zabieg operacyjny albo zastosowane metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, wyraża on w formie pisemnej; w pozostałych przypadkach . w formie ustnej.
 4. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może uczestniczyć tylko niezbędny, ze względu na rodzaj świadczenia, personel medyczny. Uczestnictwo innych osób wymaga zgody pacjenta i lekarza.
 5. Wglądu za pośrednictwem lekarza leczącego w dokumentację medyczną oraz uzyskania odpłatnie odpisu kserokopii dokumentacji medycznej osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej odnoszącą się do jego osoby oraz ochrony danych znajdujących się w tej dokumentacji.
 6. Wypisania się z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie.
 7. Umierania w spokoju i godności.
 8. Udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia do szpitala celem dalszego leczenia.
 9. Świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

§ 2

W zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych pacjent ma również prawo do:
 1. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie,
 2. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
 3. opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii,
 4. wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
 5. środków farmakologicznych i materiałów medycznych.

§ 3

Koszty realizacji uprawnień do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej oraz do kontaktu z osobami z zewnątrz nie mogą obciążać Zakładu.

§ 4

W przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w oddziale, Dyrektor Zakładu lub z jego upoważnienia Ordynator oddziału może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

§ 5

Dyrektor Zakładu zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

§ 6

 1. Pacjent przebywający w Zakładzie ma prawo do umierania w spokoju i godności.
 2. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego, powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, Zakład jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.
 3. Pacjent w stanie agonalnym ma prawo do osobistego i nieskrępowanego obecnością innych osób, kontaktu z najbliższymi mu osobami i duchownym wyznawanej przez siebie religii.
 4. Pacjent ma prawo:
  1. wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów,
  2. dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. ochrony danych osobowych,
  4. aby po śmierci jego zwłoki nie były poddane sekcji, chyba, że obowiązek taki wynika ze stosownych przepisów,
  5. aby personel Zakładu dochował w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, a także do niepodawania do publicznej wiadomości danych informacyjnych pacjenta bez jego zgody także po jego śmierci.

Obowiązki pacjenta

§ 7

Pacjent ma obowiązek :
 1. przebywania w wyznaczonej dla niego sali chorych w czasie wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze podawania posiłków,
 2. przestrzegania norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów,
 3. poszanowania mienia Zakładu,
 4. zapoznania się z treścią Praw i Obowiązków Pacjenta,
 5. przestrzegania zaleceń porządkowych obowiązujących w szpitalu, a w szczególności:
 6. zakazu palenia oraz spożywania alkoholu na terenie szpitala ,
 7. opuszczenia oddziału bez zgody personelu medycznego,
 8. oświadczyć pisemnie o upoważnieniu lub odmowie upoważnienia wskazanej osoby do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci pacjenta.

§ 8

Osoby odwiedzające dla dobra pacjentów na oddziale zobowiązane są do:
 1. przestrzegania terminów odwiedzin,
 2. przebywania przy pacjencie nie więcej niż po 2 osoby jednocześnie,
 3. w przypadku przynoszenia żywności-uzgodnienia jej ilości i rodzaju z personelem oddziału,
 4. zakładania obuwia, odzieży ochronnej,
 5. przestrzegania zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, porządku i czystości w oddziale, oraz niezakłócania pracy oddziału.

Dochodzenie praw pacjenta

§ 9

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy albo opiekun faktyczny, jeżeli uzna, że prawa pacjenta zostały lub są naruszane, może :
 1. zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a następnie do Dyrektora Zakładu,
 2. w razie niezadowalającego załatwienia sprawy zwrócić się o jej rozpatrzenie przez Radę Społeczną Zakładu, a następnie do organu, który utworzył i prowadzi Zakład, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
 3. zwrócić się z interwencją do Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Lublinie,
 4. jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej - zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej, bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 5. skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Zakładu lub osoby wykonującej zawód medyczny wyrządzono pacjentowi szkodę materialną lub naruszono jego dobro osobiste, w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 10

 1. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta do :
  1. ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta,
  2. udostępnienia dokumentacji medycznej, która dotyczy pacjenta,
  3. wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego lub jego odmowy,
  4. informacji o stanie zdrowia,
  5. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  6. kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej oraz opieki duszpasterskiej,
  sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
 2. W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności, sąd może, na żądanie najbliższego członka rodziny, innego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny.

§ 11

Prawa i Obowiązki Pacjenta odwołują się do następujących przepisów:
 • Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zmn.),
 • Ustawy z dnia 30.08.1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t. jedn. . Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89)
 • Ustawy z dnia 19.08.1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zmn.),
 • Ustawy z dnia 26.10.1995 roku o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 138, poz. 682 z późn. zmn.)
 • Ustawy z dnia 5.07.1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (t. jedn. - Dz.U. z 2001 r., Nr 57, poz. 602 z późn. zmn.)
 • Ustawy z dnia 5.12.1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t. jedn. . Dz. U. z 2002 r., Nr 21, poz. 204 z późn. zmn.)
 • Ustawy z dnia 6.11.2008 roku o prawach pacjenta i Reczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 Nr 76 poz. 641)
SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.